Privacy reglement & klachtenprocedure

Doel en reikwijdte van het privacyreglement

Doel van het reglement is een vastlegging van de maatregelen die Huisartsenpraktijk Hoppenbrouwers heeft genomen om zeker te stellen dat zorgvuldig met patiëntgegevens wordt omgegaan. Dit reglement is van toepassing op elke verwerking (geautomatiseerd en niet-geautomatiseerd) van patiëntgegevens, die in een bestand zijn of worden opgenomen.

Verzamelen en verwerken van patiëntgegevens

• Patiëntgegevens worden op een behoorlijke en zorgvuldige wijze verwerkt, en alleen voor de

  doeleinden waarvoor ze zijn of worden verzameld.

• Gegevens kunnen worden verzameld tijdens consulten, behandelingen of anderszins.

• Doeleinden zijn:

• gebruik in het kader van de te verlenen zorg (met name behandeling, consult, medicatie,

  doorverwijzing, overdracht);

• gebruik voor de bewaking van de eigen kwaliteit en de praktijkaccreditering;

• andere doeleinden, mits vooraf met de patiënt overeengekomen.

Verwerking van algemene patiëntgegevens, gezondheidsgegevens, erfelijke gegevens

• Patiënten worden geïnformeerd over de verzameling en verwerking van gegevens door de

  praktijk bij de eerste inschrijving van de patiënt bij de praktijk.

• Algemene patiëntgegevens worden alleen in de praktijk verwerkt, indien aan een van

  onderstaande voorwaarden is voldaan:

• de patiënt heeft voor de verwerking toestemming (mondeling of schriftelijk) verleend;

• verwerking is noodzakelijk voor de verlening van huisartsgeneeskundige zorg aan de patiënt;

• verwerking is noodzakelijk is om een wettelijke verplichting na te komen;

• verwerking is  noodzakelijk ter bestrijding van ernstig gevaar voor de gezondheid van patiënt.

• Gezondheidsgegevens van de patiënt worden alleen verwerkt wanneer aan een van de

  volgende voorwaarden is voldaan:

• verwerking gebeurt door hulpverleners, instellingen of voorzieningen in de gezondheidszorg of

  maatschappelijke dienstverlening:

• voor zover dat met het oog op een goede behandeling of

• verzorging van de patiënt noodzakelijk is;

• verwerking gebeurt op verzoek van de verzekeraar zover dat noodzakelijk is voor de

• beoordeling van het door de verzekeringsinstelling te verzekeren risico, dan wel voor zover

• dat noodzakelijk is voor de uitvoering van een verzekeringsovereenkomst;

• Erfelijkheidsgegevens van de patiënt worden alleen verwerkt in relatie tot de betreffende

  patiënt zelf, tenzij:

• een zwaarwegend geneeskundig belang prevaleert of

• de verwerking noodzakelijk is voor wetenschappelijk onderzoek en statistiek.

Organisatie van de informatiebeveiliging

Huisartsenpraktijk Hoppenbrouwers heeft de volgende maatregelen genomen en werkafspraken gemaakt om zeker te stellen dat patiëntgegevens zorgvuldig worden behandeld.

• Alle medewerkers die patiëntgegevens verwerken of anderszins kennis nemen van

  patiëntgegevens zijn gehouden aan geheimhouding.

• Patiëntgegevens worden niet langer bewaard dan nodig; medische gegevens worden in

  beginsel vijftien jaren bewaard, of zoveel langer als redelijkerwijs nodig om verantwoorde zorg

  te kunnen leveren.

• Alleen bevoegden hebben toegang tot de (digitale) gegevensbestanden van de praktijk;

  hiertoe zijn computers voorzien van een wachtwoord en de ruimten waarin gegevens worden

  opgeslagen niet vrij toegankelijk.

Rechten van de patiënt

• De patiënt heeft recht op inzage in alle gegevens die over hem zijn verzameld en verwerkt.

• De patiënt heeft recht op een afschrift van de over hem of haar verzamelde en verwerkte

  gegevens; de praktijk verstrekt een afschrift na een verzoek van de patiënt en de praktijk kan

  hiervoor eventueel een redelijke vergoeding vragen.

• De patiënt kan verzoeken om aanvulling en/of correctie van de verzamelde en verwerkte

  gegevens, voor zover deze onvolledig en/of feitelijk onjuist zijn.

• De patiënt kan verzoeken om verwijdering of beperkt gebruik van de verzamelde en verwerkte

  gegevens.

• Recht op inzage of afschrift en verzoeken om aanvulling, correctie, beperkt gebruik of

  verwijdering kunnen door de praktijk worden geweigerd voor zover dit noodzakelijk is ter

  bescherming van een aanmerkelijk belang van een ander (waaronder de bescherming van de

  persoonlijke levenssfeer van die ander) en/of in geval bewaring op grond van een (wettelijk)

  voorschrift vereist is.

• Wanneer de patiënt vindt dat dit reglement door de praktijk niet of onvoldoende wordt

  nageleefd, dan kan hij of zij een klacht indienen bij de praktijk.

• Daar waar de patiënt zichzelf niet kan vertegenwoordigen, treedt de wettelijke

  vertegenwoordiger in zijn of haar plaats.

Publicatie privacyreglement

Dit privacyreglement van Huisartsenpraktijk Hoppenbrouwers treedt in werking op 01-07-1995 en is gepubliceerd op de website van de praktijk en aangeplakt in de wachtkamer van de praktijk.

KLACHTEN PROCEDURE:

NIET TEVREDEN?

Het kan gebeuren dat u niet tevreden bent over de zorg die u geboden is. Het kan gaan over een medische behandeling of over het contact met de hulpverlener of de organisatie. Het gaat om zaken die volgens u anders hadden kunnen of moeten gaan. Als u van mening bent dat er tijdens de behandeling of in het contact iets mis is gegaan, dan kunt u daar iets mee doen.

Zorgvuldigheid in de gezondheidszorg is belangrijk. Een van de manieren om deze zorgvuldigheid te bewaken of te toetsen, is het klachtrecht. Naar aanleiding van een terechte klacht kan de klachtencommissie de betrokken beroepsbeoefenaar een aanbeveling doen ter verbetering van zorg.

Graag verzoeken wij u bij een klacht eerst contact op te nemen met de assistente of de huisarts. Middels een gesprek, zullen wij proberen naar aanleiding van de klacht tot een oplossing te komen.

Is dit lastig voor u of komt u er met ons niet uit, dan kunt u uw klacht bespreken met een onafhankelijke en onpartijdige klachtenfunctionaris. De klachtenfunctionaris zoekt samen met u naar een oplossing van uw klacht of probleem. De klachtenfunctionaris kan proberen de klacht te bemiddelen. De klachtenfunctionaris kiest geen partij en heeft daarom geen oordeel. Alles wat u de klachtenfunctionaris vertelt, is vertrouwelijk. U kunt het klachtenformulier gebruiken op de website van SKGE. De klachtenfunctionaris is eventueel te bereiken op telefoonnummer 088 0229190.

Als u er met ons en met bemiddeling door de klachtenfunctionaris niet uit komt, kunt u een uitspraak over uw klacht vragen bij de geschilleninstantie huisartsenzorg. Deze onafhankelijke commissie bestaat uit een voorzitter (jurist) en uit leden namens de patiënten en uit leden namens de huisartsen. De commissie wordt bijgestaan door een ambtelijk secretaris die ook jurist is.

Het oordeel van de geschilleninstantie is bindend. De hiervoor geldende procedure kunt u bij de praktijk opvragen of nalezen op www.skge.nl.

Mocht dit niet naar uw tevredenheid zijn dan kunt u een melding maken bij de Stichting Klachtenregeling Eerstelijnszorg.

De hiervoor geldende procedure kunt u bij de praktijk opvragen.